202012.02
3

Kapu a felvidéki nyárba – a Diákhálózat és a Sine Metu pályázati felhívása

1. A pályázat tárgya, célja

Gombaszög település ad otthont Szlovákia legnagyobb magyar táborának, a Gombaszögi Nyári Tábornak. A völgy idilli miliőjéhez tartozik a gombaszögi cseppkőbarlang, a tábort körbeölelő patak és az évszázados magas fák, a folyamatosan feltárásra kerülő pálos monostor és a Bebekek szellemisége.

Ezen a mind felvidéki magyar, mind turisztikai, mind klubmozgalmi szempontból kiemelt jelentőségű helyen, a kemping megközelítésénél jól látható „GOMBASZÖG” feliratú kapu újratervezése szolgál a pályázat alapjául. Egy komplex, építészeti és egyben tájépítészeti feltáró tanulmányterv készítése a cél, hiszen a pályázó nem mellőzheti Gombaszög természet adta látványosságait, s hogy az általa megtervezett kapuelem jó alapja és kiegészítője legyen további fejlesztéssel kapcsolatos munkálatok során.

2. A pályázat előzményei

A Gombaszögi Nyári Tábor nem csak Gömör, hanem az egész Felvidék legnagyobb, legnevesebb magyar eseménye. Ennek folyománya, hogy évről-évre egy héten keresztül több ezer táborozó tölti meg a völgyet. A Gombaszögi Nyári Tábor tábor jellegét a színes kulturális, közéleti és önfejlesztő programok biztosítják. A kemping területén folyamatos rekonstrukciók, újjáépítések zajlanak és a közeljövőben egy 900 méteres drótkötélpálya is épül majd Gombaszögön, amivel az idelátogatók egy hevederbe ülve a nagyszínpadtól egészen a pálos monostorig csúszhatnak. A gombaszögi pálos monostor területén folyamatos ásatások zajlanak, s rendre tárulnak elénk a régebbinél-régebbi leletek, minek ékes bizonyítéka a legutóbb feltárt szentéllyel ellátott nyolcszögletű kápolna (ahová vélhetőleg Bebek Györgyöt temették) középkori falfreskói.

Gombaszög maga a múlt és jövő összefonódása.

3. A pályázat jellege és a pályaművel kapcsolatos tartalmi leírás

A pályázat jellege: ötletpályázat, tanulmányterv (1. ford.), kivitelezési terv (2. ford.)

3.1. A pályázat kiértékelését és lebonyolítását tekintve két fordulós. A beadandó munkarészek a fordulók tekintetében az alábbiak:

Első forduló - tanulmányterv:

 • kísérőlevél – a tervezett építmény rövid leírása, jellemzése, indoklása, a javasolt építészeti karakterek (tömeg, szerkezet, anyag) elemzése, az építmény becsült élettartama
 • vetületi ábrázoló rajzok (ISO) – a tervezett építmény vázlatterve elöl- és hátulnézetből (a létesítménybe vezető út mindkét irányából). Ajánlott lépték: M1:50
 • látványtervek – a tervezett építmény grafikus vizualizációja szabadon választott technikával (rajz, számítógépes vizualizáció. stb)

Második forduló - kivitelezési terv:

 • anyagkimutatás - a kapu kivitelezésénél használt anyagok és azok mennyiségének kimutatása
 • kivitelezési dokumentáció - a kapu kivitelezésére alkalmas rajzok elkészítése a kellő részletességgel, összeállítási és gyártási rajzokkal. A lépték (méretarány) az építmény jellegéhez, részleteihez mérten változó lehet. 

A látványterven és a tervlapokon minden olyan rajzos és szöveges megjegyzés feltüntetése javasolt, amelyek a megértést segítik, s a pályázó fontosnak tartja prezentálásukat. A beadandó pályamunkákra vonatkozó formai követelmények alább, a 6. pontban olvashatók.

3.2. A pályázat elkészítésekor a tervezési program mellett a kiírók az alábbiak figyelembe vételét javasolják:

A pályázó vegye figyelembe elsősorban Gombaszög természeti adottságait. A völgy sajátosságait, az évszázados magas fákat, a kempinget körülölelő patakot és a gombaszögi cseppkőbarlangot. A kiírók ezeket a rendkívül értékes és látványos egyedi adottságokat a környezet és az összkép kulcsfontosságú elemeinek tekintik. Másodsorban nem érdemes figyelmen kívül hagyni a hangsúlyos elemeket sem, mint például a kemping közepén elhelyezkedő gomba installáció és a tábor logóját formáló fém verébfej.

A pályázat kulcsszavai: fiatalos, modern, látványos esetlegesen formabontó, de illeszkedjen Gombaszög és a kemping környezetébe

3.3. A tervezendő építmény elhelyezkedésére, minimális méreteire alapul szolgáló vázlatrajz és fotódokumentáció a a pályázati kiírás mellékletét képzik. 

Általános adatok:

 • Úttest szélessége: 4m
 • Konstrukció minimális szélessége: 5,6m
 • Úttesttől számított minimális magasság: 4,6m

4. A díjazás mértéke

A sikeres pályázó, akinek látványterve szolgál majd az új gombaszögi kapu alapjául 1000 eurós ösztöndíjban részesül.

5. A pályázók köre

5.1 Pályázatot nyújthatnak be azok a szlovákiai magyar nemzetiségű egyének, akik a pályázat benyújtásának időpontjában 3 évnél nem régebbi diplomával, illetve hallgató építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész, designer, grafikus, formatervező végzettséggel (vagy folyamatban lévő tanulmányokkal) rendelkező személyek. A pályázaton megmérettethetnek lelkes laikusok is, akik a kiírás rájuk vonatkozó feltételeit teljesíteni tudják, s még nem töltötték be 30. életévüket. A pályaműveket nem csak egyének, hanem csapatok is benyújthatják.

5.2 A Diákhálózat és a Sine Metu polgári társulás által kiírt pályázat díjának kedvezményezettje(i) a pályázatban elküldött látványterv, majd kidolgozott terv magánszemély(ek) a szerzői jog jogosultja(i)ként, az elkészített dokumentáció jogtulajdonosa(i)ként lehet(nek).

6. A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatokat az alábbi módon kell benyújtani:

 • A tanulmánytervet az összes munkarésszel egy PDF formátumú fájlban a pályázó által választott online fájlmegosztó szolgáltatással kell továbbítani a palyazat@diakhalozat.sk elektronikus címre.
 • A kivitelezési dokumentáció tervlapjait külön PDF formátumú fájlokban a pályázó által választott online fájlmegosztó szolgáltatással a palyazat@diakhalozat.sk elektronikus címre kell továbbítani.

A pályamunkának a pályázó által választott fájlmegosztó szolgáltatáson elérhetőnek kell lennie az alább feltüntetett határidőkig: első forduló kiértékeléséig, továbbjutás esetén a végső eredményhirdetésig!

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a megszabott határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

7. Beadandó munkarészek formai követelményei

A pályamunka minden önálló lapján fel kell tüntetni a pályázat címét és a pályázat kiíróinak logóit, melyek a kiírás mellékletének részét képzik. Az 1. oldalon (borító) kívül minden önálló lapon fel kell tüntetni az adott lap tartalmát, lapszámot, műszaki rajzok esetén a méretarányt. 

Az elbírálás anonim jellegére való tekintettel a pályamunkában - legyen szó szöveges vagy grafikus részről - semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére!

A tervlapokon minden olyan (rajzos, és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A rajzokat tetszőleges technikával, a megértést legjobban segítő megoldásokkal lehet, és javasolt elkészíteni.

8. A pályázat kötelező melléklete

 • Kitöltött, aláírt Adatlap a pályamű szerző(i)nek adataival.
 • Kitöltött, aláírt Hozzájáruló nyilatkozat

Diplomaszerzés bizonylata vagy igazolás a folyamatban lévő tanulmányokról.

 

9. A pályázat ütemezése

 • A pályázat meghirdetése:                              2020. december 2.
 • A pályázat benyújtásának határideje:            2021. január 25.
 • Pályázatok első fordulójának kiértékelése:     2021. február 5.
 • Eredményhirdetés:                                        2021. február 28.

10. A pályázat érvényességének vizsgálata és bírálatra küldésének feltételei

Bírálatra azon pályaművek kerülhetnek, amelyek:

 • a fent megadott határidő napján 23:59-ig beérkeznek a feltüntetett e-mail címre.
 • melléklete a 8. pontba foglaltak szerint lettek hiánytalanul benyújtva

Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelennek minősül.


Nem bocsátható szakmai bírálatra az pályamű, amelynek:

 • nem teljesíti a 3. pontban lefektetett tartalmi követelményeket,
 • megvalósítása, illetve megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekményre való felbujtásnak minősül,
 • megvalósítása, illetve megvalósítás módja vagy eredménye emberi, alkotmányos, általános jogo(ka)t sért,
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, más nemzetek, vallások, nyelvek megsértését propagálja

11. A pályázat elbírálása, döntés

11.1. A pályázat elbírálása anonim módon történik.

A feltüntetett e-mail címre elküldött pályamunkát a Diákhálózat egyik munkatársa regisztrálja, ellátja egy egyéni azonosítóval, melyet a pályázat átvételét megerősítő e-mailben visszaküld a pályázónak. A bíráló bizottság elé a pályamunkák ezzel az egyéni azonosítóval kerülnek, ezzel lesz közzétéve az első forduló eredménye a kiíró felek elektronikus felületein. Az eredményhirdetés másnapján a Diákhálózat munkatársa a kézhez kapott eredmények után tájékoztatja azon pályázókat, amelyek továbbjutottak a második fordulóba és az ezzel járó további teendőkről. 

11.2. A bírálóbizottság

A pályázatokat két neves felvidéki építész, a Diákhálózat megbízottjai és a Sine Metu polgári társulás munkatársai bírálják el.

A bizottság tagjai:

Smidt Tamás - építész
Szabó Krisztián - építész
Kocskovics Péter - a Sine Metu munkatársa, a Gombaszögi Nyári Tábor szervezője
Leczkési Zoltán - a Diákhálózat elnöke
Lovász Ákos - a Diákhálózat belügyekért felelős alelnöke
Tohol Orsolya - a kassai KIKELET elnökasszonya
Stubendek Attila - a Gombaszögi Nyári Tábor szervezője

12. A döntést megalapozó értékelési szempontok

A pályaművek összevetése az alábbi bírálati szempontok alapján történik:

 • Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér
 • Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások
 • A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg észszerű, de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása és a szerkezet időállósága

13. A döntésről való értesítés

A döntés közzétételétől számított 5 munkanapon belül a Diákhálózat és Sine Metu polgári társulás a pályázónak az Adatlapon megadott kapcsolattartási elérhetőségekre elektronikus levélben küld értesítést a pályázatok eredményéről.

A pályázat nyertesének a kiírók biztosítják a lehetőséget a pályamunkában tervezett elem megépítésének szakmai felügyeletére.

14. A pályázati ösztöndíj folyósítása

A kiírók a pályázati díjat valamennyi dokumentum hiánytalan megléte esetén a döntés közzétételét követő 10-15 munkanapon belül folyósítják a nyertesnek.

Letölthető mellékletek:

Melléklet 1 - Adatlap.doc

Melléklet 2 - Hozzájárulási nyilatkozat.doc

Melléklet 3 - Képek a kapuról

Melléklet 4 - A kapu paraméterei

További képek láthatóak a gombaszögi kempingről a következő linken: https://www.facebook.com/kemping/

A fenti pályázati felhívás teljes terjedelemben ITT tölthető le.

Szólj hozzá!

Your email address will not be published. Required fields are marked *